A Academia de Enfermaría de Galicia é unha Institución científica con carácter xurídico propio, incardinada baixo o amparo da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

O seu fin último é o de contribuír e velar pola disciplina enfermeira, partindo da realidade cultural de Galicia, na que está inserida. Atende aos diferentes aspectos da profesión dende unha visión holística; tendo como obxectivo a oferta duns coidados de alta calidade, personalizados a cada individuo, familia e ou comunidade.

A súa vocación científica faina universal e leva á propia entidade a xuntar esforzos non so coas forzas e entidades que traballan en pro da enfermaría dentro de Galicia, senón tamén no resto do Estado español e mesmo máis alá. Atendendo así ao principio transculural dende o particular ao universal e viceversa, para unha atención óptima dos usuarios aos que coida.

As diferentes metas pasan polo tanto por acadar e manter unha enfermaría de altas capacidades que ocupe o lugar que lle corresponde: académica, social e politico; a vez que preste uns servizos da máxima calidade ás persoas, familias e comunidades dun xeito holístico; tendo sempre presente a universalidade e as particularidades da saúde tal e como se manifesta nos diferentes pobos e sociedades.

Cando este proxecto comezou a súa andaina alá polo ano 2012 os primeiros esforzos foron para constituír de forma estatutaria unha institución ao servizo da profesión enfermeira. Cinco anos dun proceso lento, e cheo de burocracia, con atrancos máis ou menos grandes que se superando o mellor que se soubo e puido. A partires do ano 2018 a Academia, xa legalmente constituía, realiza a súas primeiras presentacións en público, interrompidas pola pandemia do COVID-19, na que primou a labor asistencial sobre outras, polo que o traballo propiamente académico viuse relegado novamente a un segundo plano para poder atender a urxencia emerxente no momento. A mediados do ano 2021 tratouse de recuperar a volta ao funcionamento regular da institución para conseguir o seu rendemento ao cento por cento.

No ano 2022 e incorporados novos académicos e académicas tanto de número como correspondentes, iniciase a tarefa de difundir e dar a coñecer a institución por todo o territorio de Galicia, a vez que amplía as súas relacións con outros colectivos do mundo laboral, académico, político e ou sociocultural. Na orde interna, adxudícanse as cadeiras coas diferentes liñas de estudo de cada académico e académica numerario, a vez que se constitúen as distintas seccións e comisións como órganos de traballo,  elaborándose a súa estruturación e réxime de funcionamento.

Así a Academia permanece, actualmente, coas portas abertas e as mans tendidas a toda aquela persoa física, xurídica ou social que queira sumar esforzos en prol da enfermaría respectando e valorando a labor doutras institucións que noutros eidos se ocupan do desenvolvemento da enfermaría como profesión, na súa formación, como instrumento laboral, científico ou outros que poidan xurdir.

Por una disciplina da enfermaría forte, científica, humanística, de calidade e comprometida coas persoas, as familias e as comunidades.

Quero así dar a benvida a todes aqueles que se achegan a nosa porta convidándoos a entrar e compartir con nós inquedanzas saudables. Grazas por vir.

Excmo. Sr. Isidoro Rodríguez Pérez